Algemene verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1 – Doel, toepassingsgebied en inroepbaarheid van de algemene verkoopvoorwaarden van Proto-Electronics

Deze algemene verkoopvoorwaarden van www.Proto-Electronics.com (hierna de "AVV van Proto-Electronics.com") hebben tot doel de voorwaarden vast te leggen waaronder het bedrijf Proto-Electronics producten en diensten verkoopt die online op zijn website www.Proto-Electronics.com worden geplaatst, voornamelijk aan klanten die beroepsmatig handelen. “www.Proto-Electronics.com” is de website voorbehouden aan de klanten van Proto-Electronics, SAS met een kapitaal van 50.000 EUR, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 14 rue de l'industrie, 67560 Rosheim, ingeschreven bij het RCS van Saverne onder het SIRET-nummer: 817 630 049 000 10, btw-nr.: FR40817630049.

De "AVV van Proto-Electronics" worden op alle pagina's van de website voortdurend onder de aandacht van de klanten gebracht door de link "verkoopvoorwaarden" te volgen die zich onderaan elke pagina van de website bevindt. Proto-Electronics deelt ze ook mee aan eenieder die erom vraagt. In dat opzicht zijn zij inroepbaar tegen elke klant. Bijgevolg houdt elke bestelling op "www.Proto-Electronics.com" de aanvaarding zonder voorbehoud van de "AVV van Proto-Electronics" door de klant in.

Proto-Electronics behoudt zich het recht voor de "AVV van Proto-Electronics" te wijzigen. Daarom nodigt Proto-Electronics zijn klanten uit om de AVV te raadplegen alvorens een nieuwe bestelling te plaatsen. De versie die van toepassing is op een gegeven bestelling is die van de dag waarop de bestelling is geplaatst of de offerte is ingediend door de klant.

Afwijkingen van deze AVV kunnen slechts worden ingeroepen tegen Proto-Electronics indien ze door een door Proto-Electronics ondertekend schriftelijk document zijn aanvaard en geformaliseerd.

ARTIKEL 2 – Bestelling

De koper plaatst online een bestelling door middel van de gegevens die op de website staan. Om de bestelling te valideren, moet de klant deze algemene voorwaarden aanvaarden door op de aangeduide plaats te klikken.

Hij moet ook het adres en het betaalmiddel kiezen.

Om definitief te zijn, moet elke bestelling uitdrukkelijk door Proto-Electronics worden bevestigd, per e-mail aan het door de klant meegedeelde adres.

Proto-Electronics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een vergissing met betrekking tot de informatie die door de klant bij het plaatsen van de bestelling is verstrekt.

ARTIKEL 3 – Prijzen

De prijzen op de website www.Proto-Electronics.com zijn uitgedrukt in euro. Proto-Electronics werkt voornamelijk met professionele klanten.

De prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. De prijs die van toepassing is op de klant is de prijs die wordt weergegeven op het moment van het plaatsen van de bestelling.

De klant kan in aanmerking komen voor bijzondere commerciële voorwaarden vanwege zijn activiteit of het volume van zijn bestellingen.

De weergegeven prijs is netto en inclusief vervoerskosten.

ARTIKEL 4 - Facturatie en betalingsvoorwaarden

Betalingen geschieden contant in één keer, per bankoverschrijving, creditcard of cheque.

Indien de klant bijzondere voorwaarden wenst te krijgen, kan met Proto-Electronics over de betalingstermijn onderhandeld worden mits inachtneming van de in de Franse wet (wet betreffende de modernisering van de economie) vastgestelde maximumtermijnen.

De klant garandeert Proto-Electronics dat hij bij de validatie van de bestelbon over de nodige machtigingen beschikt om het gekozen betaalmiddel te gebruiken.

De bestelling zal als geldig worden beschouwd na bevestiging van het akkoord voor betaling door de officieel geaccrediteerde instanties. In geval van weigering wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

De betaling van de factuur wordt als effectief en volledig beschouwd nadat Proto-Electronics het volledige door de klant verschuldigde bedrag heeft ontvangen.

Vooruitbetaling geeft geen recht op enige korting of ander voordeel van welke aard dan ook.

Niet-betaling van een termijn op de vervaldag brengt het verval met zich mee van alle kortingen en andere voordelen die aan de klant zouden zijn toegekend. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal Proto-Electronics, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, een verwijlboete toepassen gelijk aan 3% van de wettelijke rentevoet. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag maakt tevens alle door de klant verschuldigde sommen onmiddellijk opeisbaar. Proto-Electronics kan dan de aldus door de klant verschuldigde bedragen verrekenen, ook indien niet aan de voorwaarden voor wettelijke schadevergoeding is voldaan.

Naast de schadevergoeding waarop het aanspraak zou kunnen maken, behoudt Proto-Electronics zich tevens het recht voor alle leveringen op te schorten tot volledige betaling van de verschuldigde sommen.

ARTIKEL 5 – Beschikbaarheid van de producten

De op de website gepresenteerde aanbiedingen zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Informatie over de beschikbaarheid van de producten wordt verstrekt op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. In geval van niet-beschikbaarheid van een product na het plaatsen van een bestelling zal de koper hiervan per e-mail op de hoogte worden gebracht. De bestelling wordt dan onderworpen aan een wijziging van de termijn.

ARTIKEL 6 – Ontvangst van de bestellingen

De klant ontvangt binnen één werkdag na het plaatsen van de bestelling een ontvangstbevestiging per e-mail. De klant wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de levering van de bestelling aan de vervoerder. De termijn is deze die bij het plaatsen van de bestelling is gekozen.

Indien de oorspronkelijke verpakking beschadigd, gescheurd of geopend is bij de levering, moet de klant de staat van de artikelen controleren. Als ze beschadigd zijn, moet de klant het pakket weigeren en een voorbehoud maken op de leveringsbon. De klant moet op de leveringsbon en in de vorm van een handgeschreven voorbehoud, vergezeld van zijn handtekening, elke anomalie met betrekking tot de levering aangeven (schade, ontbrekende producten in vergelijking met de leveringsbon, beschadigd pakket, defecte producten...).

Elke klacht die na ondertekening zonder voorbehoud van de leveringsbon van de afgenomen of geleverde producten wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat Proto-Electronics van elke verantwoordelijkheid ten opzichte van de klant (behalve in geval van verborgen gebreken – zie artikel 9).

Behalve in bijzondere gevallen of bij niet-beschikbaarheid van een of meer producten worden de bestelde producten in één keer geleverd.

ARTIKEL 7 – Herroepingsrecht en terugzending van producten op maat

De uitoefening van het herroepingsrecht is uitgesloten voor overeenkomsten voor de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk gepersonaliseerd zijn.

ARTIKEL 8 – Leveringsvoorwaarden

De leveringstermijnen zijn contractueel. De prijs is gekoppeld aan de leveringstermijn.

Proto-Electronics zal zich inspannen om de bestelde producten binnen de opgegeven termijnen te leveren.

In geval van vertraging bij de levering zijn er echter verschillende gevallen:

– Vertraging bij de levering te wijten aan de klant: onjuist leveradres, gesloten lokalen van de ontvanger, weigering om de goederen in ontvangst te nemen. De prijs blijft ongewijzigd.

– Vertraging te wijten aan de vervoerder: vertrek van de goederen 48 uur voor de levering, maar vervoersprobleem De prijs blijft ongewijzigd.

– Vertraging te wijten aan een productieprobleem. Vertrekdatum van de goederen niet nageleefd. Proto-Electronics zal het aantal dagen vertraging controleren en de factuurprijs aanpassen aan de duur van de vertraging. De prijs mag in geen geval lager zijn dan de weergegeven beste prijs (termijn: 20 werkdagen).

De levering van de producten aan de klant, of aan zijn vertegenwoordigers, brengt met zich mee dat de risico's op deze laatste overgaan. Deze clausule is van toepassing op alle geleverde producten.

ARTIKEL 9 – Producten en diensten

Proto-Electronics heeft geen kennis van het beoogde gebruik van het geproduceerde onderdeel en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventueel gebrek aan advies. Proto-Electronics wijst alle verantwoordelijkheid af voor fouten in het ontwerp of de vervaardiging van de geleverde producten en voor het gebruik waarvoor de klant deze wil bestemmen. Proto-Electronics kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van ongevallen bij de klant en/of derden ten gevolge van onzorgvuldig gebruik van de geleverde producten.

Proto-Electronics wijst alle verantwoordelijkheid af voor indirecte schade of kosten (met inbegrip van winstderving, omzetverlies of verlies van klanten) die voortvloeien uit een probleem met de verkoop van onderdelen op zijn website.

Proto-Electronics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, indringing, een virus, onderbreking van de dienstverlening of een ander onvrijwillig probleem.

De foto's en illustraties op de website hebben geen contractuele waarde.

Producten die zijn aangekocht via de website www.Proto-Electronics.com en die een verborgen gebrek vertonen, zullen naar keuze van Proto-Electronics het voorwerp uitmaken van een creditnota gelijk aan het bedrag dat door de klant is betaald voor het defecte product in kwestie of van een vervanging. Om voor deze creditnota of deze terugbetaling in aanmerking te komen, moet de klant het product eerst terugzenden. De financiële aansprakelijkheid van Proto-Electronics kan niet hoger zijn dan de prijs die de klant voor het (de) gebrekkige product(en) heeft betaald en kan niet hoger zijn dan dit bedrag voor eventuele directe of indirecte schade die het gebrek in kwestie zou hebben veroorzaakt.

Proto-Electronics behoudt zich het recht voor om de kosten verbonden aan de behandeling van de terugzending van elk product (met name transport ? ontvangst ? onderzoek van het product) waarvan het gebrek niet bewezen is of te wijten is aan de klant en met name aan een abnormaal gebruik van het betrokken product, in rekening te brengen.

ARTIKEL10 – Gegevensbescherming

In toepassing van de wet 78-17 van 6 januari 1978 wordt eraan herinnerd dat de nominatieve gegevens die aan de koper worden gevraagd, noodzakelijk zijn voor de behandeling van zijn bestelling en met name voor het opstellen van de facturen. De verwerking van de via de website van de verkoper meegedeelde informatie is aangegeven bij de CNIL. De koper beschikt, overeenkomstig de geldende nationale en Europese regelgeving, over een permanent recht op inzage, wijziging, rectificatie en bezwaar met betrekking tot de informatie die betrekking heeft op hem.

ARTIKEL 11 – Intellectuele eigendom

De inhoud van de website wordt beschermd door de Franse en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en kan een inbreuk op het auteursrecht vormen.

ARTIKEL 12 – Overmacht

Proto-Electronics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging of niet-nakoming van zijn verplichtingen in geval van overmacht, in het bijzonder in geval van een natuurramp, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, overstroming, nationale staking, ongeval, oproer of burgerlijke onlusten, abnormale vertraging te wijten aan de leverancier, tekort aan producten en materialen.

ARTIKEL 13 – Aansprakelijkheid

De financiële aansprakelijkheid van Proto-Electronics voor een gegeven bestelling is beperkt tot het bedrag dat Proto-Electronics voor de door de klant geplaatste bestelling heeft ontvangen. Wanneer de aansprakelijkheid van Proto-Electronics niet gekoppeld is aan één of meer geïdentificeerde bestellingen, kan de financiële aansprakelijkheid van Proto-Electronics niet hoger zijn dan het bedrag dat het daadwerkelijk heeft ontvangen gedurende de laatste 12 (twaalf) maanden van de verkoopovereenkomst.

ARTIKEL 14 – Geschillen

ALLE GESCHILLEN WAARTOE DE ONDERHAVIGE OVEREENKOMST AANLEIDING KAN GEVEN, BETREFFENDE DE GELDIGHEID, DE INTERPRETATIE, DE UITVOERING, DE BEËINDIGING, DE GEVOLGEN EN DE UITWERKING ERVAN, ZULLEN WORDEN VOORGELEGD AAN DE BEVOEGDE RECHTBANKEN ONDER DE VOORWAARDEN VAN HET GEMENE RECHT. IN GEVAL VAN EEN GESCHIL MET HANDELAARS ZIJN DE RECHTBANKEN VAN SAVERNE BEVOEGD.