Toestemming voor het verzamelen van informatie (AVG)

Consentement à la collecte d’informations (RGPD)

Tijdens het gebruik van de website kan op geautomatiseerde wijze technische informatie van niet-persoonlijke aard over de gebruiker worden verzameld, zoals zijn IP-adres, het adres van de website die hij eerder heeft bezocht, de duur van zijn bezoeken, het browsertype en de gebruikte taal. Wij kunnen ook surfinformatie verzamelen en analyseren, namelijk het adres van de gebruiker en het traject dat hij op de website volgt, de uitgevoerde acties, koppelingen naar en vanaf interne koppelingen enz.

Persoonlijke informatie over de gebruiker wordt alleen verzameld met zijn voorafgaande toestemming voor het verzamelen en het gebruik van bepaalde informatie in overeenstemming met deze regels. Door deze toestemming te verlenen, verstrekt de gebruiker de informatie vrijwillig.

“Persoonlijke informatie" omvat:

informatie die door de gebruiker is verstrekt bij zijn registratie op het platform, zoals wachtwoord, e-mailadres en telefoonnummer;

informatie die door de gebruiker is verstrekt bij het plaatsen van een bestelling, zoals naam, voornaam en telefoonnummer.

Proto-Electronics vraagt zijn gebruikers nooit om genetische of biometrische gegevens, informatie die betrekking heeft op hun etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, of gegevens betreffende hun gezondheid of intieme leven.

De gebruiker heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de mededeling van zijn persoonlijke informatie door een eenvoudig verzoek daartoe per e-mail te richten aan contact@proto-electronics.com of deze informatie te laten verwijderen via het formulier dat zich op deze pagina bevindt. In dat geval is het echter mogelijk dat bepaalde door de website aangeboden diensten en functies niet volledig functioneren en/of geheel of gedeeltelijk niet toegankelijk zijn.

 

Gebruik van persoonlijke informatie

 

Proto-Electronics verzamelt en gebruikt informatie (of gegevens) van de gebruiker voor de volgende doeleinden:

 • Aanmaak, beheer en onderhoud van een account

 • Verwerking van verzoeken en transacties die door de gebruiker op de website worden gedaan

 • Klantenservice en -ondersteuning per telefoon en e-mail

 • Analyse van gegevens en statistisch onderzoek ter verbetering van de aangeboden diensten, producten of technologieën

 • Het aanbieden en weergeven van inhoud die specifiek is gekozen op basis van de locatie, voorkeuren en taal van de gebruiker

 • Zorgen voor de communicatie en contacten bij vragen in verband met door de gebruiker verrichte transacties

 • Kennisgeving over nieuwe producten en diensten aan de gebruiker van de website

 • Commerciële boodschappen ter promotie van de diensten van Proto-Electronics

  Proto-Electronics zal de gebruikers om toestemming vragen alvorens hun persoonlijke gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan deze die in dit document zijn vermeld.

Proto-Electronics verzamelt alleen persoonlijke informatie over zijn gebruikers en vraagt de gebruiker niet om informatie over derden, behalve voor het delen van ontwerpen zoals hier beschreven.

Proto-Electronics heeft de mogelijkheid en het recht om berichten te sturen betreffende door de gebruiker verrichte transacties, betalingsherinneringen, en betreffende de bevestiging van de aankoop.

Berichten in verband met door de gebruiker verrichte transacties zijn over het algemeen noodzakelijk en u kunt ze niet weigeren; het is geen reclame. Indien u ze niet wenst te ontvangen, kunt u uw account deactiveren.

Onze promotie- en reclameberichten zullen steeds duidelijk als zodanig worden aangeduid, en steeds zowel het e-mailadres voor antwoorden als het postadres van Proto-Electronics bevatten. Het e-mailadres voor antwoorden zal uw berichten kunnen ontvangen tot ten minste 30 dagen na de verzending van het oorspronkelijke bericht.

Persoonlijke informatie die door Proto-Electronics wordt verzameld, kan worden verwerkt en opgeslagen in andere landen, in faciliteiten of fabrieken die eigendom zijn van Proto-Electronics. Door persoonlijke informatie aan Proto-Electronics te verstrekken, geven de gebruikers toestemming voor doorgifte van die informatie aan het buitenland binnen de grenzen van een dergelijk gebruik, met dien verstande dat de privacywetgeving van andere landen waaraan de informatie wordt doorgegeven, mogelijk niet zo beschermend is als die van het rechtsgebied van de gebruiker.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden beschikt iedere gebruiker over een recht op inzage, rectificatie en bezwaar met betrekking tot de persoonsgegevens die betrekking hebben op hem, door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van het stuk, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Er wordt geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de website www.proto-electronics.com zonder medeweten van de gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht, op welke drager dan ook, aan derden. Alleen de hypothese van een overname van Proto-Electronics en zijn rechten zou de overdracht van de genoemde informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting tot bewaring en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de website www.proto-electronics.com.

 

Mededeling van persoonlijke informatie

 

Behalve in de gevallen die duidelijk in dit document worden vermeld, zal Proto-Electronics de persoonlijke gegevens van de gebruiker niet meedelen, verkopen, verhuren, uitlenen, tijdelijk verhuren of ter beschikking stellen van derden.

De persoonlijke informatie van de gebruiker kan worden bekendgemaakt aan en gedeeld met derden die namens Proto-Electronics diensten verlenen. De diensten kunnen overmaking van geld, gegevensopslag, verwerking van betalingen enz. omvatten. Deze derden ontvangen alleen de informatie die nodig is om de specifieke dienst(en) te verlenen, de informatie wordt opgeslagen en beschermd volgens dezelfde beginselen en dezelfde inspanningen voor bescherming als deze die door Proto-Electronics worden gehanteerd, en de informatie mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor zij strikt bestemd is.

De informatie betreffende de gebruikers kan ook worden doorgegeven en meegedeeld als bedrijfsmiddel in geval van overname, verkoop of opslorping van het bedrijf. In het onwaarschijnlijke geval dat een dergelijk voorval zich voordoet, zal Proto-Electronics de gebruikers daarvan in kennis stellen volgens de hieronder beschreven procedure.

Proto-Electronics behoudt zich het recht voor om de persoonlijke informatie van een gebruiker te onthullen en door te geven indien de wet dit vereist en wanneer wij van mening zijn dat dergelijke onthulling noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of te voldoen aan een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een juridisch proces met betrekking tot onze website.

Toegang tot uw persoonlijke informatie

De door de gebruiker op de website verstrekte informatie kan worden bekeken en gewijzigd in het tabblad "Mijn account" van het platform https://app.protoelectronique.com. Gebruikers kunnen ook contact met ons opnemen via contact@proto-electronics.com en verzoeken om een kopie van de door Proto-Electronics verzamelde informatie in een leesbaar formaat. Proto-Electronics zal binnen een redelijke termijn van niet meer dan 72 uur aan een dergelijk verzoek voldoen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang uw account actief is of zo lang als nodig is om u diensten te verlenen.

Indien u uw account wenst te verwijderen of ons verzoekt uw gegevens te verwijderen of niet meer te gebruiken om diensten aan u te verlenen, neem dan contact met ons op via contact@proto-electronics.com of rechtstreeks via het formulier op deze pagina. Wij bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten uit te voeren.

Als betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens beschikt u over de volgende rechten:

Krachtens artikel 15 van de AVG beschikt u over een recht op inzage in de gegevens van persoonlijke aard die betrekking hebben op u.

Krachtens artikel 16 van de AVG beschikt u over een recht op rectificatie, binnen de beste termijnen, van persoonsgegevens die onjuist zijn. U beschikt over het recht te verzoeken dat deze gegevens worden aangevuld.

Krachtens artikel 17 van de AVG beschikt u over een recht op wissing van de gegevens van persoonlijke aard voor zover de verwerking ervan niet noodzakelijk is voor:

 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie

 • het nakomen van een wettelijke verplichting

 • een zwaarwegend algemeen belang

 • de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen

Krachtens artikel 18 van de AVG beschikt u over een recht op beperking van de verwerking in gevallen waarin:

 • u de juistheid van de gegevens betwist

 • de verwerking van de gegevens onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan

 • wij uw gegevens niet meer nodig hebben, maar zij nog steeds noodzakelijk zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van uw wettelijke rechten

Krachtens artikel 21 van de AVG beschikt u over een recht op bezwaar tegen de verwerking van gegevens.

Krachtens artikel 20 van de AVG beschikt u over een recht om uw gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat (recht op gegevensoverdraagbaarheid).

Krachtens artikel 77 van de AVG beschikt u over een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Gebruik van cookies en andere technologieën

Proto-Electronics en zijn partners gebruiken cookies of soortgelijke technologieën om trends te analyseren, de website te beheren, de bewegingen van gebruikers op de website te volgen en demografische informatie te verzamelen over ons gehele gebruikersbestand. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies controleren via hun browser.

De gebruiker kan het gebruik en de aanvaarding van cookies op zijn computer toestaan of weigeren. Wanneer cookies door de gebruiker worden geblokkeerd, kan dat tot gevolg hebben dat de gebruiker zich niet kan registreren of geen gebruik kan maken van interactieve functies van de website, maar dat zal geen gevolgen hebben voor het vermogen van de gebruiker om in het algemeen op de website te surfen.

De informatie/e-mailadressen die bij het verzenden van bestanden naar derden wordt/worden verzameld, wordt/worden niet opgeslagen of voor andere doeleinden gebruikt. Deze informatie wordt niet gedeeld met andere partijen.

Het surfen op de website www.proto-electronics.com kan ertoe leiden dat er cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot het surfen van een computer op een website. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om later surfen op de website te vergemakkelijken, en zijn tevens bedoeld om verschillende metingen van het bezoek mogelijk te maken.

Het weigeren van de installatie van een cookie kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: werkbalk (pictogram in de vorm van een tandwiel rechtsboven) / Internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Valideer met Ok.

In Firefox: klik boven in het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de Bewaarregels in op: Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis Vink het uit om de cookies uit te schakelen.

In Safari: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (in de vorm van een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in de sectie ‘Privacy’ op Inhoudsinstellingen In de sectie ‘Cookies’ kunt u de cookies blokkeren.

In Chrome: Klik rechtsboven in de browsers op het menupictogram (in de vorm van drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in de sectie ‘Privacy’ op Voorkeuren. In de sectie ‘Privacy’ kunt u de cookies blokkeren.

Bescherming van persoonlijke informatie van de gebruiker

Proto-Electronics ziet actief toe op en past de normen voor informatiebescherming toe bij al zijn activiteiten, namelijk:

 • Beperking van de toegang tot verstrekte informatie tot uitsluitend die werknemers die deze nodig hebben om diensten aan de gebruiker te verlenen;

 • Ondertekening van vertrouwelijkheidsovereenkomsten door de werknemers;

 • Ondertekening van vertrouwelijkheidsovereenkomsten door onze partners en externe bedrijven die worden uitgenodigd om bepaalde functies uit te voeren, alsmede overeenkomsten om dergelijke informatie niet voor ongeoorloofde doeleinden te gebruiken;

 • Versleuteling van betalingsgegevens met SSL-technologie via onze externe dienstverleners voor betalingsgateways.

Verzoek om verwijdering van persoonsgegevens